Fiscal & Comptable

Departament

Gestió Fiscal & contable

 

 

La correcta comptabilització dels fets econòmics que afecten l’empresa és bàsica perquè els estats financers reflecteixin realment la situació de la societat i ens serveixin en la presa de decisions

 

• Planificació fiscal.
• Liquidacions trimestrals: IVA, IRPF, …..
• Impost Societats i Comptes Anuals.
• Declaracions de Rendes.
• Requeriments i inspeccions davant A.E.A.T.

• Comptabilitat i Supervisió Comptable
• Control intern, circuits administratius.
• Anàlisi econòmica – financer.
• Preparació de balanços per a tercers.
• Gestió Pressupostària


Economista colegiado licenciado por la U.Barcelona, Post Grado en Contabilidad y Control de Gestión en UPF Seminarios de Fiscalidad y Contabilidad Inmobiliaria, curso de Actuación en Procesos de Due Diligence, cursos de Auditoria en Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Miguel Duran Romero

Consulta Fiscal

4 + 4 =